START O NAS USŁUGI KONTAKT  

Biuro Rachunkowe
"REWIDENT"
Kazimierz Majewski
42-470 Siewierz,
ul. Zielona 46
tel: 032 6742263

 

USŁUGI:

Biuro wykonuje:

  czynności rewizji finansowej.

-w ramach czynności rewizji finansowej

 • badania  sprawozdań finansowych przez niezależnych biegłych rewidentów -ocenę prawidłowości poszczególnych pozycji bilansu i innych elementów sprawozdania finansowego, ocenę prawidłowości ewidencji księgowej i kontroli wewnętrznej.  Przeprowadza również analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno- finansowych . która pozwala na ustalenie czy nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.
 • Przeglądy sprawozdań finansowych,
 • Inne usługi poświadczające.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

- w ramach usługowego  prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z tytułu płac
 • rozliczenia z tytułu podatków
 • doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe w zakresie wynikającym z zawartych umów

Usługi te prowadzone są przy użyciu legalnych  programów komputerowych znanych firm informatycznych.

Doradztwo

- w ramach doradztwa

 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • doradztwo podatkowe  w szczególności w dziedzinie

- podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych
-podatku od towarów i usług
- podatku od czynności cywilno- prawnych
- ubezpieczeń społecznych

wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych